Jul chơi Short Deck cấp độ mid stakes trên Vietnam Poker King, đánh short stack 50 antes.

Hãy Để Lại Bình Luận Của Bạn